21 Δεκ 2009

Πρόγραμμα Ισπανικής προεδρίας ΕΕ

Η ισπανική προεδρία της ΕΕ θα είναι «μοναδική» καθώς συμπίπτει με τη μεταβατική περίοδο μεταξύ των Συνθηκών της Νίκαιας και της Λισσαβόνας, σε ό,τι αφορά τη θεσμική δομή της ΕΕ, είπε ο Ισπανός υφυπουργός υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Lopez Garrido, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της προεδρίας της χώρας του στο European Policy Center στις Βρυξέλλες1.

Ο Ισπανός αξιωματούχος εστίασε σε τέσσερις τομείς, στους οποίους εμπίπτουν οι προτεραιότητες που έχει θέσει η χώρα του για το επόμενο εξάμηνο, επισημαίνοντας τα εξής:

Οικονομία: Έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό της στρατηγικής της ΕΕ με χρονικό ορίζοντα το 2020, στις προσπάθειες ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» εδράζεται στην οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης, στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ μεγάλη πρόκληση συνιστά η εμπλοκή όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (με δεδομένο ότι το Κοινοβούλιο είχε αποκλειστεί από την εκπόνηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2000). Στον πυλώνα της οικονομίας εντάσσεται και η πρόθεση της προεδρίας να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την ενέργεια, για την περίοδο 2010-2012, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Συνόδου της Κοπεγχάγης για το κλίμα.

Συνθήκη Λισσαβόνας: Η εφαρμογή της Συνθήκης και η ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ είναι βασικές προτεραιότητες της ισπανικής προεδρίας. Θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο αυτό η σύσφιξη των σχέσεων με ΗΠΑ, Ρωσία, χώρες της Μέσης Ανατολής, της Μεσογείου και της Αφρικής, καθώς και η χάραξη πολιτικής συνεργασίας στη βάση των 8 Αναπτυξιακών Στόχων του ΟΗΕ για τη Χιλιετία. Ειδικότερα για τη νέα Συνθήκη, ο Garrido αναφέρθηκε στην πρόθεση της προεδρίας να αναδείξει τις δυνατότητες πρωτοβουλιών που αυτή εισάγει για τους πολίτες (π.χ. η συγκέντρωση 1000 υπογραφών από ικανό αριθμό χωρών μπορεί να προκαλέσει νομοθετική διαδικασία).

Συμμετοχή των πολιτών: Έμφαση θα δοθεί γενικότερα στη μεγαλύτερη εμπλοκή των πολιτών στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και φιλοδοξία της ισπανικής προεδρίας είναι ο περιορισμός του χάσματος μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών της.

Εξωτερικές σχέσεις: Η Ισπανία φιλοδοξεί να καταστεί η ΕΕ πραγματικός παγκόσμιος παίκτης και για το σκοπό αυτό έμφαση θα δοθεί στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας. Στην κατεύθυνση αυτή, η άποψη των Ευρωπαίων πολιτών που σύμφωνα με έρευνες υποστηρίζουν σε ποσοστό 80% την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, είναι σημαντικός αρωγός, επισήμανε ο Garrido.