3 Ιουν 2009

Προκαταρκτική Εξέταση ΥΠΕΞ «περί υποθέσεως Καραβέλα»

Με «ταχύτητα φωτός» που καταπλήσσει όταν οι ίδιοι μιλούν για «βραδυπορούν ΥΠΕΞ», διενεργήθηκε προχθές Δευτέρα 1η Ιουνίου 2009 Προκαταρκτική Εξέταση των εμπλεκομένων υπαλλήλων κατά τη διεκπεραίωση του υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ. 660/ΑΣ 355/22.5.09 τηλεγραφήματος της Πρεσβείας Μοντεβιδέο, από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβη Αριστείδη Αγαθοκλή. Από την Προκαταρκτική Εξέταση ο Πρέσβης κ. Αγαθοκλής συνάγει ότι «η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ στην προκειμένη περίπτωση αδράνησε αδικαιολογήτως». Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες εισηγήθηκε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από τον ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή, Πρέσβη Μ. Καμπάνη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια της εν λόγω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Παρατίθεται κατωτέρω κείμενο Προκαταρκτικής Εξέτασης:

«Από διενεργηθείσα, την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2009, Προκαταρκτική Εξέταση των εμπλεκομένων υπαλλήλων κατά την διεκπεραίωση του υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ. 660/ΑΣ 355/22.5.09 τηλεγραφήματος της Πρεσβείας Μοντεβιδέο, προκύπτουν οι ακόλουθες προκαταρκτικές επισημάνσεις:

Το εν λόγω τηλεγράφημα απευθύνεται προς ενέργεια στην αρμόδια Πολιτική Διεύθυνση (Α8), αντί του ενδεδειγμένου καθ’ ύλην αποδέκτη που ήταν η Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων. Πρόκειται περί ουσιώδους διαφοράς, δεδομένου ότι η Ε3 Διεύθυνση, ως εκ της τριβής κατά τον χειρισμό των θεμάτων αρμοδιότητάς της, γνωρίζει κάλλιον παντός άλλου τις παραμέτρους αποτελεσματικής και ταχείας διεκπεραίωσης δικαστικής φύσεως υποθέσεων.

Περαιτέρω, το συγκεκριμένο τηλεγράφημα φέρει την ένδειξη «Εξαιρετικώς Επείγον – Άκρως Απόρρητο», ενώ ο ενδεδειγμένος βαθμός προτεραιότητας θα ήταν «Αστραπιαίο» ή «Αμέσου Επιδόσεως», οπότε θα υφίστατο υποχρέωση διεκπεραίωσής του και ενημέρωσης του αποδέκτη-χειριστή, εκ μέρους του Ακολούθου Υπηρεσίας του Κρυπτογραφικού, εντός πέντε λεπτών, ήτοι το σύστημα λήψης του εν λόγω σήματος θα ετίθετο σε διαδικασία συναγερμού.

Από την επιμέρους εξέταση όσων ενεπλάκησαν στη διαδικασία διεκπεραίωσης του συγκεκριμένου τηλεγραφήματος, συγκρατούνται, ειδικότερα, τα ακόλουθα:

  1. Η Ακόλουθος Υπηρεσίας, ανέφερε ότι το εν θέματι τηλ/μα εισήλθε στο σύστημα ΣΗΔΕ του Κρυπτογραφικού, στις 15:36, το Σάββατο, 23.5.09, η ίδια δε προέβη στην εσωτερική διανομή του στις εμφαινόμενες Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ στις 16:42 της ίδιας ημέρας. Το μεσολαβήσαν διάστημα 1 ώρας και 6 λεπτών οφείλεται στο γεγονός ότι το εν λόγω τηλ/μα δεν έφερε χαρακτηρισμό προτεραιότητος «Αμέσου Επιδόσεως», οπότε και θα ετίθετο αυτομάτως σε λειτουργία, ως προελέχθη, η διαδικασία αμέσου διεκπεραιώσεώς του, αλλά «Εξαιρετικώς Επείγοντος». Σημειωτέον ότι υπήρχε ηλεκτρονική προδρομολόγηση της αποστολής του τηλεγραφήματος, εκ μέρους του αποστολέα, επομένως ο Ακόλουθος Υπηρεσίας δεν μπορούσε να παρέμβει προκειμένου να διορθώσει τον αποδέκτη. Η Ακόλουθος Υπηρεσίας ανέφερε, τέλος, ότι της αποστολής του συγκεκριμένου τηλ/τος, ουδεμία τηλεφωνική ή άλλη ειδοποίηση εκ μέρους της Πρεσβείας Μοντεβιδέο είχε προηγηθεί.

Οι ενέργειες της ανωτέρω υπαλλήλου, ως διαπιστώνεται, υπήρξαν άψογες.

  1. Ο Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄, που εκτελούσε υπηρεσία το Σάββατο, 23.5.09,

στο Διπλωματικό Γραφείο της κας Υπουργού, ανέφερε ότι έλαβε άμεσα γνώση του τηλ/τος, μόλις αυτό εισήλθε στο σύστημα ΣΗΔΕ, πλην όμως, δεδομένου ότι αυτό δεν είχε ως αποδέκτη το Γραφείο της κας Υπουργού ούτε έφερε το χαρακτηρισμό «Αμέσου Επιδόσεως» ή «Ειδικού Χειρισμού», ο ίδιος δεν εκτίμησε ότι απαιτείτο ενέργεια εκ μέρους του Γραφείου Υπουργού και, ως εκ τούτου, δεν έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει αυθημερόν τον Σύμβουλο Πρεσβείας του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού. Ο Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού, αρκέστηκε να ξεχωρίσει το συγκεκριμένο τηλ/μα, προκειμένου να πρωτοκολληθεί και να τεθεί υπόψιν του Συμβούλου Πρεσβείας Β’ του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού, από την προσεχή Δευτέρα, μαζί με τον κυρίως όγκο των εισερχομένων τηλεγραφημάτων και εγγράφων του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού.

Προφανώς, ο Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ ωθήθηκε στην ανωτέρω απόφασή του, όπως και ο ίδιος ισχυρίζεται, και εκ του γεγονότος ότι δεν υφίστατο ένδειξη προτεραιότητος του τηλεγραφήματος «Αστραπιαίο» ή «Αμέσου Επιδόσεως».

  1. Ο Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού,

ανέφερε ότι, από το πλήθος των εισερχομένων τηλεγραφημάτων και εγγράφων, που του επεδόθη με φάκελο εργασίας περί τις 12.30, το συγκεκριμένο τηλ/μα της Πρεσβείας Μοντεβιδέο υπέπεσε στην αντίληψή του στις 12:55, την Δευτέρα 25.5.09, οπότε και έσπευσε να ενημερώσει τον Δ/ντή του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού. Ο Σύμβουλος προσέθεσε ότι, μέχρι την ώρα εκείνη, δεν είχε ο ίδιος ενημερωθεί για την ύπαρξη του τηλ/τος από τον κύριο αποδέκτη του, ήτοι την Α8 Δ/νση.

Δεδομένου του όγκου της διακινουμένης καθημερινώς αλληλογραφίας στο

Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού, πολλώ μάλλον που εκάστη Δευτέρα

προστίθεται η εισερχομένη αλληλογραφία του διαρρεύσαντος

Σαββατοκύριακου, συνηγορούντος και του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο

τηλεγράφημα δεν έφερε ένδειξη βαθμού προτεραιότητος, δεν θεωρώ ότι ο

Σύμβουλος του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού, επέδειξε ολιγωρία.

  1. Ο Δ/ντής του Διπλωματικού Γραφείου της κας Υπουργού, ανέφερε ότι δεν

ενθυμείται ότι ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος από τον Α΄ Γενικό Διευθυντή, ως ο τελευταίος κατέθεσε ότι έπραξε μετά την σχετική ενημέρωση του τελευταίου από το Διευθυντή της Α8 Δ/νσης, (βλ. κατωτέρω) ενώ ενθυμείται ότι ενημερώθηκε από το Σύμβουλο Πρεσβείας του Διπλωματικού Γραφείου κας Υπουργού στις 12:55, τη Δευτέρα, 25.5.09. Ωστόσο προσέθεσε ότι εφόσον ο Α’ Γενικός Διευθυντής βεβαιώνει τα ανωτέρω δεν θέτει την μαρτυρία του σε αμφισβήτηση. Την ημέρα εκείνη, ευρίσκοντο σε εξέλιξη εδώ επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών της Σερβίας και της Μεγάλης Βρετανίας και, στο πλαίσιο αυτό, στις 14:15 διεξήγοντο συνομιλίες με τον Σέρβο Υπουργό Εξωτερικών στην αίθουσα Βενιζέλου, ενώ η επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών παρετάθη μέχρι ώραν 22:00 της Δευτέρας, 25.5.09. Ο Διευθυντής Διπλ.Γρ.ΥΠΕΞ ενημέρωσε την κα Υπουργό την επομένη, Τρίτη 26.5.09, ώρα 10:00. Η κα Υπουργός έδωσε εντολή για την άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ειδοποιήθηκε δε πάραυτα από τον Διευθυντή Διπλ.Γρ.ΥΠΕΞ ο Δ/ντής της Α8 Δ/νσης, περί ώραν 10:15 της Τρίτης, 26.5.09, προκειμένου να προβεί στις σχετικές ενέργειες. Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι ο Διευθυντής Διπλ.Γρ.ΥΠΕΞ συμμετείχε, την Τρίτη, 26.5.09, κατά το διάστημα 11:15 έως 13:15, σε συνεχιζόμενες συνομιλίες με τον Βρετανό ΥΠΕΞ, ενώ στη συνέχεια, κατά το διάστημα 14:15 έως 16:15, συμμετείχε σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες στην αίθουσα Βενιζέλου.

  1. Ο Δ/ντής της Α8 Δ/νσης, ανέφερε ότι έλαβε γνώση του συγκεκριμένου τηλ/τος,

περί ώρα 10:00, τη Δευτέρα, 25.5.09, και επικοινώνησε με τον Α΄ Γενικό Δ/ντή, ο οποίος τον πληροφόρησε, μετά από λίγο, ότι ο ίδιος είχε ήδη ενημερώσει το Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού και ότι το τελευταίο έχει αναλάβει το θέμα. Εν συνεχεία, ο Διευθυντής επικοινώνησε με τον Σύμβουλο Β΄ στο Διπλωματικό Γραφείο ΥΠΕΞ, περί ώραν 14:30, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το εν λόγω Γραφείο τελούσε ενήμερο του θέματος. Περαιτέρω, ο Δ/ντής της Α8 Δ/νσης ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Διευθυντή Διπλ.Γρ.ΥΠΕΞ την Τρίτη, 26.5.09, περί ώραν 12:00, ζητώντας οδηγίες για το χειρισμό της υπόθεσης, τις οποίες και έλαβε από αυτόν, κατόπιν συνεννοήσεως του τελευταίου με την κα Υπουργό, περί ώραν 15:00 έως 15:30, της ιδίας ημέρας. Οι οδηγίες συνίσταντο στο να προβεί η Α8 Δ/νση σε έγγραφη ενέργεια προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Διευθυντής Α8 Δ/νσης υπογράμμισε ότι συνδυάζει το χρονικό σημείο όπου έλαβε τις προφορικές οδηγίες του Διευθυντή Διπλ.Γρ.ΥΠΕΞ με το γεγονός ότι, μετά το πέρας της συνομιλίας τους, απουσίαζαν ο αρχειοφύλαξ, ο κλητήρας και η δακτυλογράφος της Α8 Δ/νσης, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να υπαγορεύσει το διαβιβαστικό έγγραφο προς το Υπ. Δικαιοσύνης, στο Γραμματέα Πρεσβείας της Διευθύνσεως. Σε σχετική ερώτηση του υπογράφοντος περί του ακριβούς χρόνου ενημέρωσης του Υπ. Δικαιοσύνης, ο Διευθυντής Α8 Δ/νσης απήντησε ότι δεν το έπραξε την Τρίτη το απόγευμα, διότι υπέθεσε ότι είχε παρέλθει, πλέον, το ωράριο εργασίας του εν λόγω Υπουργείου και ουδείς θα υπήρχε για να παραλάβει το έγγραφο της Α8 Δ/νσης. Την πρωία της επαύριον, Τετάρτης 27.5.09, περί ώραν 09:30, το αργότερο, Διευθυντής της Α8 Δ/νσης επικοινώνησε με το Υπ. Δικαιοσύνης και ζήτησε να στείλουν κάποιον με τον ταχύτερο τρόπο, για να παραλάβει το σχετικό έγγραφο της Α8 Δ/νσης. Του υπεσχέθησαν ότι θα σταλεί υπάλληλος στις 10:30. Τελικά, εμφανίστηκε στις 12:30 της ιδίας ημέρας υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία παρέλαβε το σχετικό έγγραφο.

Εν σχέση προς τα ανωτέρω σημεία 4 και 5, επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο

των δύο μαρτυριών διαφέρει ουσιωδώς ως προς τα πραγματικά περιστατικά και, ιδιαιτέρως, καθόσον αφορά τη χρονική διάστασή τους.

Επί της ανωτέρω περιγραφής των γεγονότων, προκύπτει αβιάστως ότι η Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, στην προκειμένη περίπτωση, αδράνησε αδικαιολογήτως.

Χωρίς καμία πρόθεση αναζητήσεως δικαιολογιών, θα πρέπει να συγκρατηθεί, ότι, μέχρι ορισμένου σημείου, επιβαρύνθηκε η κατάσταση από την επιλογή τόσον της προς ενέργεια Διευθύνσεως, η οποία καθ’ ύλην θα έπρεπε να είναι η Ε3 Δ/νση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων, όσο και από την επιλεγείσα ένδειξη προτεραιότητος, η οποία κατά την άποψή μου θα έπρεπε να ήτο «Αστραπιαίο» ή «Αμέσου Επιδόσεως». Ούτω προέκυψε η αλληλουχία ασυντόνιστων ενεργειών που εμφάνισαν χάσματα με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προώθηση της πληροφόρησης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες εισηγούμαι την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από τον ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να διευκρινισθούν περαιτέρω οι πτυχές της εν λόγω υπόθεσης και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες που ενδεχομένως θα προκύψουν».